Allmänna villkor
Villkor för bokning av Tacksamhet AB tjänster 

Avgift och betalningsvillkor
Anmälan sker via vår webbplats och Godkännas via MBIL Bank ID . Betalningsvillkor är 14 dagar Vid Faktura .

Betalningens metod som erbjuder vi Kort , swish , Delbetalning och faktura
Fri avbokning till  14 dagar före uppdragsdagen . Därefter debiteras hela avgiften.

Alla Tjänster är exkl. moms för företag och Inks . Moms För privat personen 

1. Du bokar tid eller offertförfrågan  och Godkänna Via Mobil Bank Id 

2. Vi hämtar 

3. Vi utför

4. Vi återlämnar

 

Ångerrätt 

Tjänsten är bara avsett för betalande eller godkännande Kunder . 

Privat konsument har 7 dagar innan uppdragsdagen har Ångerrätt.

Företag har ej Ångerrätt efter godkännande Offertförfrågan.

 

AVGIFTER OCH PRISER
avgifter och eventuella löpande registerhållningsavgifter skiljer sig markant från varandra beroende på tjänsten  .

Tacksamhet AB förbehåller sig rätten att justera priser och registerhållningsavgifter löpande.

I den mån betalning för Tacksamhet AB  handläggning sker mot faktura skall betalning erläggas inom tio (14) dagar, varvid annars dröjsmålsränta debiteras om 8,0 % per månad. Vid försenad betalning debiteras även påminnelseavgift om sextio (60) kronor och inkassoavgift om etthundraåttio (380) kronor, om gäldenären är näringsidkare debiteras förseningsersättning om totalt fyrahundrafemtio (450) kronor. Erlagda avgifter återbetalas inte. Tacksamhet AB debiterar en administrativ faktureringsavgift enligt gällande prislista. Vid utebliven betalning har Tacksamhet AB rätt att stänga av aktuell tjänst och avsluta gällande avtal. I samband med avtals förnyelse och vid ansökan av Ny Tjänst  så kommer Tacksamhet AB att kontrollera lämnade uppgifter genom att genomföra en kreditupplysning på användaren.

 

ABONNEMANGSTJÄNST, AVSLUTA ABONNEMANG OCH ÅNGERRÄTT
Om du bor i ett land som är en del av EU och har köpt en abonnemangstjänst av Tacksamhet AB , har du rätt att ångra köpet inom fjorton (14) dagar från inköpsdatume eller uppdragsdagen  Tacksamhet AB  har utökat denna lagstadgade ångerrätt till ett villkorslöst  (14) dagars . 

Om du har en abonnemangstjänst hos Tacksam AB  kommer din betalning till Tacksamhet AB  att förnyas automatiskt vid slutet av varje abonnemangsperiod, längden på perioden kan variera för olika produkter och tjänster.

För att avsluta ett abonnemang så kan detta ske skriftligen via Tacksamhet AB uppsägningsblankett (rekommenderas), e-post.. Om uppsägning sker efter de 14 dagar som ångerrätten ger och/eller före utgången av teckningstiden, kommer vi inte att återbetala några abonnemangsavgifter som redan betalats till oss.

 

PERSONUPPGIFTER
För att möjliggöra fullt utnyttjande av de tjänster Tacksamhet AB tillhandahåller kommer Användaren behöva uppge namn, adress, e-post, telefonnummer, organisation/personnummer och eventuella transaktionsuppgifter såsom kreditkortsuppgifter (gemensamt benämnt personuppgifter nedan). Genom att acceptera dessa villkor lämnar Användaren sitt samtycke till att Tacksamhet AB  behandlar personuppgifter (I) för att tillhandahålla och administrera tjänsterna och (II) för registerunderhåll.

Användaren kan närsomhelst välja att ändra eller avsluta vår behandling och lagring av dessa personuppgifter genom att dra tillbaka sitt samtycke enligt vår Integritetspolicy. Detta görs enklast genom Användarens Kundcenter eller genom att kontakt kundservice@tacksamhet.com Vid återkallat samtycke, garanterar inte tacksamhet AB att du kan tillhandahålla företagets tjänster, då vissa uppgifter är nödvändiga för det syftet.

Användaren garanterar att till Tacksamhet AB  lämnade uppgifter är korrekta, fullständiga och behörigen avsända samt att uppgifterna står i överensstämmelse med verkliga förhållanden. Innehavaren skall uppge och bibehålla en e-postadress till vilken Tacksamhet AB vid var tid kan lämna meddelande till Användaren.

.

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL
När du lagrar personuppgifter på våra servrar agerar Tacksamhet AB  som personuppgiftsbiträde för de uppgifterna. Som kund hos oss är du personuppgiftsansvarig för personuppgifterna och behöver, på grund av detta, godkänna ett dataskyddsavtal hos oss.

Du hittar vårt Personuppgiftsbiträdesavtal som gäller för alla kunder inom EU och som förklarar att du använder våra tjänster för att hantera personlig data här!

Personuppgiftsbiträdesavtalet utgör tillsammans med vår uppdaterade Integritetspolicy grunden du behöver för att hantera personlig data i våra system.

Om du bara använder våra tjänster för att hantera personlig data för eget och/eller hushållsbruk, gäller inte EU Privacy Regulation och du behöver då inget dataskyddsavtal för att använda våra tjänster.

 

GILTIGHET
Användaren accepterar att kvarvarande delar av detta avtal åtnjuter full giltighet oavsett om viss del av avtalet har upphävts eller funnits vara ogiltig. Användaren accepterar vidare att av Tacksamhet AB har rätt att uppdatera dessa villkor löpande. Aktuella villkor publiceras kontinuerligt via Hemsidan.

 

AVTALSTID OCH UPPSÄGNING 
Ett avtal om Domännamn är giltigt från och med att Tacksamhet AB handläggning påbörjas och löper med en initial avtalstid om en (1) registerhållningsperiod från och med att registrering av respektive Tjänsterna beviljats av relevant administratör. Om Tjänsten  ej sägs upp senast (14) dagar innan utgången eller uppdragdagen  av den initiala avtalstiden förnyas avtalet med ytterligare en registerhållningsperiod med enahanda uppsägningstid. Förnyelse sker enligt förvald registerhållningsperiod.

 

ANSVARSFRIHET
Med undantag (I) för om Tacksamhet AB handlat uppsåtligt eller med grov vårdslöshet; eller (II) för vad som följer av tvingande konsumenträttsliga regler eller principer friskriver sig Tacksamhet AB inklusive dess anställda och inhyrda från allt ansvar gentemot Användare för skada, såväl direkt som indirekt.

 

FORCE MAJEURE
Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal på grund av omständighet som part inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänst från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av ovan angiven omständighet, har vardera parten rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.

 

TVIST
Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras av Stockholms tingsrätt, varvid svensk lag skall tillämpas utan hänsyn till dess lagvals principer.

Hos oss kan du vara trygg.
Vi ser till att få jobbet gjort!

Prenumerera på vårat nyhetsbrev

Behöver du hjälp?

Vi finns här för att hjälpa dig

Har du några frågor?

Tveka inte på att ta kontakt med oss!